ADVANCE INTRADAY SELL SILVER CMP 37430 N 37650 SL 37950 TGT 36850 HIT LOW 36842

TGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT HITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ENJPOYYYYYYYYYYYYYYYY

JITENDRA INANI………9928873434

Post Comment