BULKY CALL SELL GOLDDYYYYYYYYYYYYY CMP 25300-25350 TGT 25200/25110 SELL ZINC CMP 100.60-100.90 SL 101.65 TGT 99.80 SELL NICKEL CMP 579-582 SL 588 TGT 570 AGAINNNNNN ROCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK WWW.RAJADVISORY.COM

BULKY CALL
SELL GOLDDYYYYYYYYYYYYY CMP 25300-25350 TGT 25200/25110
SELL ZINC CMP 100.60-100.90 SL 101.65 TGT 99.80
SELL NICKEL CMP 579-582 SL 588 TGT 570 AGAINNNNNN
ROCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
WWW.RAJADVISORY.COM

Post Comment