DONTMISS:AGAIN AGAIN BUYYYYY GOLD STYA ABV 1252$ MCX 298??? CMP 29807 SL TGT PC ONLYY BUYYY IN TONESSSSSSSS NO IF AND BUT

KYA GOLD SELLLLL HGA YA POSITIONAL BUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY TO KNOW–09887158903 ONLY 2222/4444 WHO STUCK WORNG SIDE CALL USSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS BG BOOM AEADDDDDDDDDDDDD

Post Comment