CRUDE OIL HIT 2749 ENJOYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK MSG

WWW.KRIVASTOCK.COM CRUDE OIL HIT 2749
ENJOYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK MSG
BUY CRUDEOIL 2660-2630
TGT 2740 2670 2800 2830 2860 2890
call 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment