SELL ZINC HIT 150.55 1ST TGT DONE ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE

WWW.KRIVASTOCK.COM SELL ZINC HIT 150.55 1ST TGT DONE
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE
SELL ZINC 152.20-152.80 SL 153.40 TGT 150.80 150.20 149.60
WWW.KRIVASTOCK.COM
Commodity Bullion Basemetal Energy INTRADAY
BASIC TIPS 1 MONTH RS 2500
REGULEAR TIPS 1 MONTH RS 8000
PREMINUM TIPS 1 MONTH RS 25000
POWER JACKPOT 1 MONTH RS 51000
CALL 09724034979 09724034939 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment