BUY 12 LOT SILVER ABV 46100 HIT 46438 ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK MSG

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY 12 LOT SILVER ABV 46100 HIT 46438
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK MSG
BULLION POWER CALL
BUY SILVER ABV 46100 TGT 46250 46350 46450
TRADE 12 LOT JOIN BULLION POWER CALL
PAY 1 MONTH RS 51000 PAY 3 MONTH RS 99000
call 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment