GOLD HIT 31324 tgt done ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE

WWW.KRIVASTOCK.COM GOLD HIT 31324 tgt done
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE
SELL GOLD 31430-31450 SL 31540 TGT 31330
CALL 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment