LEAD HIT 129.90 TGT DONE ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVIC

WWW.KRIVASTOCK.COM LEAD HIT 129.90 TGT DONE
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE
BUY LEAD 128.80 TGT 129.90 130.30 SL 127.80
CALL 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment