SELL 3016 CRUDE HIT 2966 TGT DONE ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK MS

WWW.KRIVASTOCK.COM SELL 3016 CRUDE HIT 2966 TGT DONE
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK MSG
SELL CRUDEOIL 3016-3039 TGT 2966 SL 3059
CALL 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment