BUY ZINC 153 HIT 153.65 TGT DONE ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHE

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY ZINC 153 HIT 153.65 TGT DONE
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECR ADVICE
BUY ZINC 153 TGT 153.60 SL 152.50
CALL 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment