ZINC HIT 152.40 3rd TGT DONE ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE

WWW.KRIVASTOCK.COM
ZINC HIT 152.40 3rd TGT DONE
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE
BUY ZINC ABV 151 TGT 151.50 152 152.60 153.60 SL 149.50
CALL 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment