SELL ZINC NEAR 151 HIT 150.15 ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE

WWW.KRIVASTOCK.COM SELL ZINC NEAR 151 HIT 150.15
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY PLZ CHECK HERE ADVICE
SELL ZINC NEAR 151 TGT 149.80 149.30 SL 152.10
CALL 09724034979 07096510606
WWW.KRIVASTOCK.COM

Post Comment